Polityka prywatności 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej również: „Polityka”) strony internetowej https://anfacetoface.pl (dalej również: „Strona Internetowa”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony Internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych jest “FACE TO FACE AGNIESZKA NASZYŃSKA”, ul. Jana Pawła II 4C, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 988-025-08-79 (dalej również: „Administrator”).
 3. Każdy Użytkownik może skontaktować się w sprawie przetwarzania swoich Danych Osobowych z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem: facetoface@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 RODO (dalej „Dane Osobowe”).
 5. W celu realizacji wymogów prawnych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA ORAZ ICH ODBIORCY

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są przetwarzane:
 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • w oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • w najbardziej aktualnej wersji, którą pozyskał Administrator, a w razie potrzeby uaktualniane;
 • w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 1. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika:
 • IP
 1. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych:
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c RODO).
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej.
 1. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez czas realizacji umowy, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 1. Odbiorcami Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być, w szczególności podmioty:
 • uprawnione do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 • zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych);
 • zapewniające bieżącą obsługę prawną;
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich Danych Osobowych;
 • sprostowania swoich Danych Osobowych;
 • żądania usunięcia swoich Danych Osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania zgody w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres: facetoface@gmail.com lub listownie na adres: FACE TO FACE AGNIESZKA NASZYŃSKA, ul. Jana Pawła II 4C, 56-120 Brzeg Dolny.

§3 PLIKI COOKIES

 1. Niniejsza strona używa plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz analizować ruch na stronie.
 2. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez odwiedzaną przez Użytkownika stronę internetową do przeglądarki. Cookies składają się z szeregu znaków (litery i cyfry) i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, laptop, smartfon). Przy kolejnych odwiedzinach danej strony internetowej może ona odczytać parametry zachowane w plikach cookie.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

 1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:
 • Niezbędne (techniczne, wymagane)

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i są konieczne do umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony. Wyłączenie tych plików cookie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

§4 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.
 2. Administrator przechowuje korespondencję z użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

§5 ZABEZPIECZENIA

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznego przesyłania Danych Osobowych Administratorowi, Administrator stosuje szyfrowanie Danych Osobowych metodą SSL (Secure-Socket-Layer). Jest to sprawdzona i bardzo bezpieczna metoda przesyłania Danych Osobowych w Internecie. Dane Osobowe w trakcie takiego przesyłania są tak szyfrowane, że osoby trzecie nie mogą ich odczytać lub zrekonstruować. Metoda SSL zapewnia również, że Dane Osobowe mogą zostać wysłane tylko i wyłącznie do tego serwera, który wysłał żądanie ich przekazania.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do tego, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony Internetowej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub Użytkownika;
 • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 1. Administrator każdorazowo umieści w ramach Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 2. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi przez użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter ogólny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2024r.