Informacja administratora

dotycząca prowadzonego monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FACE TO FACE AGNIESZKA NASZYŃSKA, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Jana Pawła II 4C, reprezentowana przez  Agnieszka i Krzysztof Naszyńscy,

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa: informacji, osób

oraz mienia administratora na podstawie art. 22 2 Kodeksu pracy, a także prawnie uzasadnionego

interesu administratora (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. organy ścigania,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  do   7 dni, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań,

5) posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

7) w stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania

decyzji i profilowania.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek, poczekalnia, parking oraz chodnik przed wejściem. Miejsca monitorowane oznakowane są tabliczkami informacyjnymi (piktogramami). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.